Ние сме

Приветстваме Ви от името на повече от 210 000 български родители и семейства, загрижени за бъдещето и добруването на най-ценния си дар – децата.

Понастоящем Родината ни като част от Европейския съюз е на последно място по основни показатели за човешкото съществуване – икономически (минималната работна заплата е 287 евро), здравеопазване, трудова заетост, и води  по смъртност, заболявания, бедност.

 

Националната ни група беше сформирана като спонтанен отзвук на предложената Стратегия за Детето 2019-2030 и това съдържаше нейното първоначално име. Заедно с бързия й растеж се увеличи и нейното влияние, затова групата се преименува на РОД – Родители Обединени за Децата, и се регистрира официално като просемейна организация без политическа принадлежност.

Facebook

Включи се!

Telegram

Включи се!

YouTube

Гледай ни!

НАЦИОНАЛНА ГРУПА РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА

НАЦИОНАЛНА ГРУПА РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“ е общонационално движение създадено срещу „Проект за Национална стратегия за закрила на детето 2019-2030“, който по своя смисъл въвежда в нашето законодателство основите на специфична правна система наречена Juvenile justice /Ювенална юстиция/. По своя смисъл това е противочовешка тоталитарна законодателна система насочена срещу традиционното семейство и правата на децата да бъдат отглеждани и възпитавани от своите родители. Една от целите на групата е да информира обществеността за опасностите, скрити в тази чужда и човеконенавистна идеология, замаскирана зад държавната пропаганда „най-добрия интерес на детето“.

След широко обществено недоволство последвано от национални протести стратегията беше оттеглена. Идеите заложени в нея обаче намериха приложение в Закона за социалните услуги /ЗСУ/, обнародван в ДВ, бр.24 и влизащ в сила на 01.07.2020г. Във връзка с него се направиха редица промени в още близо 30 други нормативни акта сред които Закона за закрила на детето и Семейния кодекс. ЗСУ противоречи на Конституцията ни, както и на основните принципи залегнали в Европейската конвенция за правата на човека /ЕКПЧ/. Ефекта от подобен род закони като този би бил демографска и нравствена национална катастрофа, несъизмерима по своя мащаб, тъй като ВСИЧКИ родители ще бъдат репресирани на основание „презумпция за виновност“ по отношение на методите с които възпитават и отглеждат децата си. Това е сигурна предпоставка за бъдещи чиновнически своеволия и незаконни държавни отнемания на деца по несъстоятелни доводи.

ЗСУ въвежда детецентристки социален модел, чрез който правата на децата се абсолютизират за сметка на правата на родителите. Този закон овластява детето. Независимо от неговата възраст и зрялост, и без знание и/или одобрение на неговите родители му се предоставят палитра от социални услуги и консултации от различни НПО-та, черпещи своето финансиране от чужди фондове като например Норвежкия финансов механизъм.

Най-голяма полза от влизането в сила на ЗСУ ще имат НПО-та, застъпващи в своите политики и програми финансиране на приемни грижи, разпространяването на джендър идеологии и ранно сексуално образование. В оттеглената стратегия за детето беше залегнала и като предстояща цел ратификацията на т. нар. Трети факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето приет от ОС/ООН на 19.12.2011г. и влязъл в сила на 08.02.2012г., като същия предстои да се ратифицира от парламента на Република България. Показателно е че той е подписан само от 51 държави от общо 195 държави-членки на ООН. Държави като САЩ, Великобритания, Швеция, Норвегия,  Холандия, Русия и др. НЕ СА ПОДПИСАЛИ НИТО РАТИФИЦИРАЛИ протокола. 

Третият факултативен протокол разрушава фундаментални  и общопризнати принципи на правото, като се намесва грубо в семейните отношения, противопоставяйки правата на родителите на тези на децата. Той дава правото на непълнолетно дете да изпраща сигнали за нарушения на правата си до Комитета за защита правата на детето към ООН, който по същество се явява в ролята на наднационален съд, чиито решения стават задължителни за страната ни, ако тя ратифицира Протокола.  С това Третият факултативен протокол се превръща в международен механизъм за регулация на семейните отношения. Той противоречи и на Конституцията на страната ни и представлява опит за легитимиране на ролята на субекти на международното право на деца, ненавършили пълнолетие. Създава и възможности за злоупотреба с правата на децата по материални и политически подбуди.

Всички тези законодателни промени са недопустими и крайно вредни за детето и родителите му. Най-добрата възможна среда за нормално развитие и възпитание на децата е семейство. Затова ние вярваме, че семейството като най-важната градивна единица на едно здраво общество трябва да бъде подкрепено и подпомогнато в този процес от страна на държавата, а не репресирано.

Ние не отричаме необходимостта от грижа и ефективно законодателство свързано с децата обект на реално насилие, експлоатация и всякакви други форми на злоупотреба, но без да бъдат нарушавани правата ни като родители гарантирани ни от Конституцията и по конкретно чл.47(1). Не желаем правно легитимиране в социалното ни законодателство на доставчици на социални услуги в лицето на НПО-та, които се финансират по линия на скандинавски, европейски и други международни фондове идващи от ЕС или извън него, както и по линия на Европейското икономическо пространство /ЕИП/.

В стремежа си да защитим нашите изконни права и интереси като български граждани и родители, създадохме сдружение „Родители Обединени за Децата“ /РОД/. Мисията на сдружението е да бъде конструктивен фактор за развитието на обществото чрез насърчаване и отстояване на ценности и политики, утвърждаващи достойнството и свободата на личността, брака между един мъж и една жена, традиционното семейство в Република България, както правото на същите да отглеждат и възпитават децата си без държавна намеса и рестрикции. Сдружението приема и се стреми да постигне исканията приети на Четвърти национален граждански протест на 02.06.2019г. против антисемейните  политики наложени законодателно в Република България.

Ние се стремим към сътрудничество, споделяне на опит и съдействие с местни,  европейски и международни организации, посветили се на борбата за същата кауза – опазването на традиционното семейство и бъдещето на децата ни! Присъединете се към нас – Родители обединени за децата!

Абонирайте се за последни новини от сайта:

0
дни до 01.07.2020

Нека действаме докато все още имаме време