Изявление на сдружение РОД за проведените срещи с парламентарно представени ПП

Изявление на сдружение РОД за проведените срещи с парламентарно представени ПП

В периода между двата тура на местните избори 2019г., УС/РОД протегна ръка на участниците във втория тур по въпроса за просемейните политики, без разлика на партийната им принадлежност. Изпратихме официални покани с желание за срещи до кандидатите за кметове на втори тур в градовете Варна, Русе, Смолян, Пазарджик и Асеновград. Отговори на нашите писма-покани получихме само от страна на:ВАРНА –

Read More

ПРИЗИВ от Управителния съвет на сдружение „РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“

ПРИЗИВ от Управителния съвет на сдружение „РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА „СДРУЖЕНИЕ РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО  2019-2030“ РОДИТЕЛИТЕ, РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ  И СДРУЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВСИЧКИ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРИЗИВ от Управителния съвет на сдружение „РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“ София,12.10.2019г. Драги родители, УС/РОД заявява, че на местните избори за кмет и общински съветници (първи и втори

Read More

ОТВОРЕНА ПОКАНА

ОТВОРЕНА ПОКАНА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ КОАЛИЦИИ В БЪЛГАРИЯ,  УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ НА 27-МИ ОКТОМВРИ 2019г. ОТВОРЕНА ПОКАНА от Управителния съвет на сдружение „РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“ София,12.10.2019г. Уважаеми господа Председатели на партии и предизборни коалиции, без разлика на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение

Read More

Проект!

Проект!

 Закон за отмяна на Закона за социалните услуги (Обн. ДВ. бр.24 от 22 март 2019 г.)  § 1. Законът за социалните услуги (Обн. ДВ. бр.24 от 22 март 2019 г.) се отменя.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:  § 2 Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” .  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.daspasimdecatanabulgaria.org%2Fwp-content%2Ffiles%2Fdocs%2FPUC%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%2597%25D0%25A1%25D0%25A3.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0vp7811sAn5JI4YBW2Ld-Ji2XQc5wQ0NhO7jnch1fqElTKkqfrYJrOQIQ&h=AT3G0qN6p7A4EA4-4-kz0jJ1lQ86eyg1mKA5nC2lUwfr9bkLuneulKtPuh5Tq0Dqg50QBHUDN5KaTwbstPxzrTU30cjSxQYw4y7Ekcc7OLs0AirLWGDwzT6BXMXG04i2kQPhrxRS

Мотиви към проектозакон за отмяна на Закона за социалните услуги

Мотиви към проектозакон за отмяна на Закона за социалните услуги

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.daspasimdecatanabulgaria.org%2Fwp-content%2Ffiles%2Fdocs%2FPUC%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D1%258A%25D0%25BC%2520%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%2597%25D0%25A1%25D0%25A3.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1V4-i7wiquYKZjr9BlMYlTCnBlraKthnoo1a4NTtkqMwP5coQkBcxkWB4&h=AT16olVzV10gOFRD85_6oxMCqFZ2WEuXqJeP4E6-05O_uGkkXVqH68W5lE60JFbkYuk02-WDNvizp_sBc2sZ1fgYFSBlZU3Ifbv8VpPZmkGF_-nMb6pgsdwkcgNXedRPEoCy1IcR

Искане за отмяна на ЗСУ

Искане за отмяна на ЗСУ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.daspasimdecatanabulgaria.org%2Fwp-content%2Ffiles%2Fdocs%2FPUC%2F%25D0%2594%25D0%259E%2520%25D0%259D%25D0%25A1_%25D0%2598%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%2597%25D0%25A1%25D0%25A3.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0YmLc3VunZbrtnf5Xw-aRM4yS0G1eZSd5JKLND_a0V6_8AbnQF9eW1Wz4&h=AT16olVzV10gOFRD85_6oxMCqFZ2WEuXqJeP4E6-05O_uGkkXVqH68W5lE60JFbkYuk02-WDNvizp_sBc2sZ1fgYFSBlZU3Ifbv8VpPZmkGF_-nMb6pgsdwkcgNXedRPEoCy1IcR

СЪОБЩЕНИЕ за набиране на кандидати за членове на Сдружение „РОД“:

СЪОБЩЕНИЕ за набиране на кандидати за членове на Сдружение „РОД“:

Уважаеми членове на Национална група – Родители обединени за децата, Съобщаваме Ви, че започва процедура по прием на кандидати за членове на Сдружение „РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“. Желаещите трябва да спазят следните процедури: 1. Да попълнят на хартиен носител Декларация – образец за членство. 2. Да имат три препоръки в свободен текст от член или учредител на сдружението. 3. Да

Read More

Покана

Покана

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА“ По решение на Третата национална среща на членове на „Национална група Родители обединени за децата“ и първа национална среща на сдружение „РОД“ в гр.Чепеларе, 5-6 октомври 2019г., Управителният съвет на „Родители обединени за децата“ свиква първо извънредно общо събрание на сдружението на 16.11.2019г., в гр. Велико Търново, (мястото ще се

Read More